Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Laza Kostić - pesnik XX veka

Laza Kostić - pesnik XX veka / Dragiša Živković. - Sombor : Narodna biblioteka "Karlo Bijelicki", 1991 (Beograd : Kultura). - 232 str. ; 20 cm. - (Biblioteka "Laza Kostić" ; knj. 2)

Tiraž 1.000. - Beleška o autoru i delu na koricama. - Hronologija života i rada Laze Kostića: str. 218-228. - Bibliografija: str. 229-232. S a d r ž a j: Predgovor (5-12); Romantičarska poetika Laze Kostića (13-42); Struktura pesama Laze Kostića (43-72); Laza Kostić i Bajron (73-85); Laza Kostić i barok (86-96); Dve stilske crte srpskog romantizma (97-118); Laza Kostić kao artist i začetnik moderne poezije (119-129); "Spomen na Ruvarca" Laze Kostića (130-153); "Santa Maria della Salute" kao završna pesma Laze Kostića (154-172); Laza Kostić i gospođa de Žirarden (173-178); Laza Kostić: O Jovanu Jovanoviću Zmaju (179-200); Recepcija poezije Laze Kostića u XX veku (201-210); Opšti pogled na poeziju Laze Kostića (211-217); Hronologija života i rada Laze Kostića (218-228); Bibliografija (229-232).

ISBN 86-81749-02-1 (Broš.)
821.163.41-991.1
821.163.41.09 Kostić L.

COBISS.SR-ID 13486087