Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Knjiga nedelje - S verom u nepoverenje Ivana Krasteva

Četvrti  naslov u okviru akcije Knjiga nedelje je knjiga S verom u nepoverenje Ivana Krasteva iz Cliove edicije Agora. Sa engleskog prevela Jelena Kosovac.

Može li demokratija da opstane kada ne verujemo svojim liderima

Ivan Krastev, jedan od najuticajnijih mislilaca sa ovih prostora, u svojoj najnovijoj knjizi bavi se analizom krize demokratije, opadanja poverenja građana u rad javnih institucija i neučešća birača u demokratskim procesima. Izdanjem koje je pred nama, publika u Srbiju i regionu dobija priliku da se upozna sa temama i tumačenjima društvenih procesa i pojava na način i u trenutku kada je njihova analiza aktuelna u najvišim intelektualnim krugovima Evrope.

Ova knjiga, prema rečima samog autora, nije zamišljena kao polemika ili kao priručnik za rešavanje problema. Ona ne nudi gotove odgovore, već pred čitaoca stavlja zanimljiva i duboko promišljena pitanja o suštini i budućnosti demokratskog poretka u kome živimo.

Pisana kao „muzički komad u stilu džeza”, analizira savremenu demokratiju, posmatrajući je ne kao ideal ili skup institucija nego kao kolektivnu svest. Krastev nastoji da nam objasni zbog čega su građani izgubili poverenje u demokratiju, prateći njen razvoj kroz uticaj globalnih društvenih, političkih, ekonomskih, tehnoloških i kulturnih promena u nekoliko proteklih decenija.

Gla­sa­či ne ve­ru­ju da je nji­hov glas uisti­nu bi­tan za upra­vlja­nje nji­ho­vom ze­mljom, čak i ka­da su sa­gla­sni s tim da su iz­bo­ri slo­bod­ni i po­šte­ni. Lju­di na­la­ze sve ma­nje i ma­nje raz­lo­ga da gla­sa­ju. Ili, dru­ga­či­je re­če­no, oni na­la­ze sve vi­še i vi­še raz­lo­ga da gla­sa­ju pra­znim gla­sač­kim li­sti­ći­ma.

Ivan Kra­stev

Ivan Krastev  je predsednik Centra za liberalne strategije u Sofiji u Bugarskoj i stalni član Instituta za humanističke nauke u Beču. Jedan je od osnivača i član odbora Evropskog saveta za spoljne odnose. Tokom poslednjih 20 godina bio je gostujući saradnik Sent Entoni koledža u Oksfordu, Berlinskog naučnog kolegija i Centra Vudro Vilson u Vašingtonu. Godine 2008. Časopis Foreign Policy svrstao ga je među 100 najuticijajnjih intelektualaca u svetu.

S verom u nepoverenje Ivana Krasteva na Odeljenju za odrasle somborske biblioteke biće izložena od  26. marta do 1. aprila. 2018. godine.