Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

SAOPŠTENJE

Na sednici Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine održanoj 23. januara 2013.godine, između ostalog, doneta su i dva rešenja koja se tiču Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru. Rešenjem Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (broj 022-40/2013), Miljana Zrnić razrešena je dužnosti direktora Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru, dok je Vladimir Jerković, diplomirani filolog, imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove, Rešenjem Vlade APV od 23.01.2013. (broj 022-41/2013). Naime, Skupština Grada Sombora je na 4. sednici održanoj 11. decembra 2012. godine pokrenula inicijativu i donela zaključak za razrešenje Miljane Zrnić pre isteka mandata, a na osnovu člana 12. stava 2. alineje 4. i 5. Odluke o osnivanju ustanove kulture Gradska Biblioteka Karlo Bijelicki Sombor. Istim Zaključkom predloženo je Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine da u skladu sa članom 10. napred navedene Odluke, za period do izbora direktora, odnosno do okončanja konkursnog postupka, imenuje vršioca dužnosti direktora. Osnivač je dao pozitivno mišljenje da se za vršioca dužnosti direktora Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru imenuje Vladimir Boško Jerković, diplomirani filolog za engleski jezik i književnost, sociolog-specijalista iz oblasti sociologije obrazovanja, specijalista iz oblasti didakičko-metodičkih nauka i profesor razredne nastave. Uz pribavljeno Rešenje APV, a nakon potpisivanja ugovora sa Upravnim odborom ustanove, vršilac dužnosti direktora stupa na rad od 06.02.2013. godine.Imenovani vršilac dužnosti direktora Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru Vladimir Jerković, rođen je u Somboru 1979.godine, pohađao je somborsku Gimnaziju društveno-jezički smer koju zavpšava 1998. godine. Četiri godine kasnije, na tada Učiteljskom fakultetu a sada, Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu, diplomira i potom upisuje i postdiplomske studije koje završavaju sticanjem zvanja specijaliste didaktičko-metodičkih nauka. Pre završetka osnovnih studija na pomenutom fakultetu studirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za Sociologiju, nakon čega pohađa i Specijalističke akademske studije sociologije obrazovanja. Postdiplomske studije iz oblasti sociologije obrazovanja završava odbranjenim radom na temu Sociološki aspekti globalnih tendencija u savremenom obrazovanju. Diplomirao je i na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Pazaru, odsek Anglistika sa stečenim zvanjem Diplimirani filolog za engleski jezik i književnost. Položio je ispite za Cambridge ESOL sertifikate o znanju engleskog jezika nivoa CAE i CPE, izdate od strane British Council-a. Od oktobra 2012. pohađa postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Autor je ili koautor u nekoliko projekata i istraživanja poput, Uticaj medija na sub kulturu mladih objavljen na VOH konferenciji, projekat Parental Guidance Considering Developing Media, Utvrđivanje parametara i koeficijenta socijalne afilijacije i aspiracije učenika somborskih škola u pogledu profesionalne orijentacije, i td. U emisiji Radio Sombora Dvorište snimio je preko dvadeset priloga na teme porodice, škole, obrazovanja i savremenog društva. Objavio je četrnaest naučnih radova u stranim i domaćim naučnim časopisima, zbornicima radova naučnih konferencija, među kojima i u časopisima od nacionalnog značaja (Socijalna misao, Kultura, Sociološki godišnjak, i td). Preveo je veći broj naučno-stručnih objavljenih radova iz oblasti društveno-humanističkih nauka, nekoliko brošura, istraživanja i sl. Oblasti interesovanja su mu sociologija kulture, metodika nastave, filozofija jezika, sociologija obrazovanja, te filozofija i sociologija sporta. Nosilac je crnog pojasa u džudou, a bio je i prvak države. Bavi se rekreativnim trčanjem i učešćem na polumaratonskim trkama, i jedan je od osnivača i predsednik Atletsko rekreativnog kluba Somaraton. Napisao je jednu zbirku lirskih pesama. Osam godina je zaposlen kao nastavnik engleskog jezika, radio i u srednjim školama, a u poslednjih pet godina zaposlen na neodređeno vreme u jednoj osnovnoj školi. Živi i stanuje u Somboru, oženjen je sa suprugom Marijom i imaju šestogodišnjeg sina Konstantina.