Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Званично саопштење поводом рационализације и реорганизације

Према референтном закону у делатности, као и Националним стандардима у библиотечко-информационој делатности, јасно су одређени приоритети и описани стандарди који важе за јавне, а матичне библиотеке, каква је сомборска. Дакле, Закон о библиотечко-информационој делатности јасно одређује све потребно у вези са  уређивањем рада и пружањем услуга. И у теорији и у пракси, питање огранака у насељеним местима негде је решено стационарним огранцима, какви су тренутно у случају Сомбора, док је један број библиотека  основао и мобилне огранке, односно обезбедио достављање тражене литаратуре, и то не само корисницима у насељеним местима, већ и теже покретним, старим и инвалидним лицима. Оба су начина обезбеђивања услуге предвиђени и законом и подзаконским актима. Спровођење Одлуке о рационализацији у библиотеци подразумевало је узимање у обзир свих релевантних околности, чињеница, закона, прописа и уредби, што тек након потпуног увида у најбоље решење, које као такво не постоји, већ постоји најбоље могуће у датим околностима, је могло да резултира у спровођењу налога, односно Одлуке о максималном броју запослених у случају библиотеке. Дакле, скупштина града је донела одлуку, на предлог Градског већа, а на основу прилога који је обезбедила Комисија за рационализацију при управи града. Према томе реч је о скупштинској одлуци наспрам које постоји обавеза органа управљања и органа руковођења установе да исту спроведе у задатим роковима. Одлука о новом Правилнику о систематизацији са мање извршилаца морала је да буде пре свега законита, односно морала је да буде у складу са Законом о култури, Законом о библиотечко-информационој делатности, Законом о максималном броју запослених у систему јавног сектора, Законом о раду, Правилником о поступку спровођења рационализације, Правилником о националним стандардима у библиотечко-информационој делатности, Статутом установе, оснивачким актом установе и у складу са Колективним уговором који важи за запослене у установама културе који одређује параметре и критеријуме приликом одређивања запослених за чијим је радом, у потпуности или делимично, престала потреба. Градска библиотека „Карло Бијелицки“, вођена приоритетима у делатности, саветујући се са надређеним установама попут Библиотеке Матице српске, службама, попут Матичне службе којом руководи гђа Зорка Исаков и стручњацима у области библиотечко-информационих наука, попут оних у Библиотекарском друштву Србије, поштујући одредбе свих референтних закона и пратећи прописе у Колективном уговору и другим правилницима, је спровела реорганизацију, која се наставља и након спровођења рационализације, односно умањења броја извршилачких места у организационој јединици за 25% што представља умањење за 10 запослених. Реогранизација је прилика да се и друге промене у расподели послова, задатака и одговорности учине у циљу најбољег могућег пословања, односно пружања услуге.  Када је реч о огранцима библиотеке, односно народним књижницама-читаоницама у насељеним местима сомборске општине, важно је истаћи да и даље несметано раде. Поред тога, новина је та да ће учлањеним суграђанима настањеним у селима бити омогућено и достављање тражене литературе из фонда Позајмног одељења у граду, те да ће тако поред фонда у књижницама и ове књиге бити доступне у сеоским библиотекама, а трошкови доставе неће бити тарифирани. Огранци већ раде пуно радно време у сваком селу до три пута недељно, у преподневним и послеподневним терминима, а ново радно време је истакнуто на улазним вратима. Важно је подсетити да је дужност библиотеке да омогући приступачност књизи свим становницима, што она на овај начин и наставља да чини. Народне књижнице-читаонице биле су засебне све до шездестих година двадесетог века када су прикључене народној библиотеци у граду, а за оснивање тих читаоница најзаслужнији су управо просвећени мештани који су их и даривали књигама и основали. Поред тога можемо додати, деценијама у назад, питање огранака на нивоу Републие Србије је решено већ на овај начин и највећи број библиотека своје огранке отвара до два пута недељно. Од првог септембра 2016. године у огранцима сомборске библиотеке биће вршен инвентар библиотечке имовине, затим попис и електронска каталогизација свих наслова који нису обрађени, а у току прва три месеца радиће до три дана недељно пуно радно време у две различите смене али ће се запослени и упознавати са фондом. У оквиру постојећих средстава биће планирано и понегде спровођено све што се тиче текућег одржавања, поправки, евентуалних кварова и других интервенција у простору где су смештене књиге, односно биће настављено обнављање простора и објеката започето пре четири године.