Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

САОПШТЕЊЕ

На седници Владе Аутономне Покрајине Војводине одржаној 23. јануара 2013.године, између осталог, донета су и два решења која се тичу Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору. Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине (број 022-40/2013), Миљана Зрнић разрешена је дужности директора Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору, док је Владимир Јерковић, дипломирани филолог, именован за вршиоца дужности директора ове установе, Решењем Владе АПВ од 23.01.2013. (број 022-41/2013). Наиме, Скупштина Града Сомбора је на 4. седници одржаној 11. децембра 2012. године покренула иницијативу и донела закључак за разрешење Миљане Зрнић пре истека мандата, а на основу члана 12. става 2. алинеје 4. и 5. Одлуке о оснивању установе културе Градска Библиотека Карло Бијелицки Сомбор. Истим Закључком предложено је Влади Аутономне Покрајине Војводине да у складу са чланом 10. напред наведене Одлуке, за период до избора директора, однoсно до окончања конкурсног поступка, именује вршиоца дужности директора. Оснивач је дао позитивно мишљење да се за вршиоца дужности директора Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору именује Владимир Бошко Јерковић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, социолог-специјалиста из области социологије образовања, специјалиста из области дидакичко-методичких наука и професор разредне наставе. Уз прибављено Решење АПВ, а након потписивања уговора са Управним одбором установе, вршилац дужности директора ступа на рад од 06.02.2013. године.Именовани вршилац дужности директора Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору Владимир Јерковић,  рођен је у Сомбору 1979.године, похађао је сомборску Гимназију друштвено-језички смер коју завpшава 1998. године. Четири године касније, на тада Учитељском факултету а сада, Педагошком факултету у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, дипломира и потом уписује и постдипломске студије које  завршавају стицањем звања специјалисте дидактичко-методичких наука. Пре завршетка основних студија на поменутом факултету студирао је на Филозофском факултету у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду, на одсеку  за Социологију, након чега похађа и Специјалистичке академске студије социологије образовања. Постдипломске студије из области социологије образовања завршава одбрањеним радом на тему Социолошки аспекти глобалних тенденција у савременом образовању. Дипломирао је и на Филолошком факултету, Универзитета у Новом Пазару, одсек Англистика са стеченим звањем Диплимирани филолог за енглески језик и књижевност. Положио је испите за Cambridge ESOL сертификате о знању енглеског језика нивоа CAE и CPE, издате од стране British Council-а. Од октобра 2012. похађа постдипломске студије на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Аутор је или коаутор у неколико пројеката и истраживања попут, Утицај медија на суб културу младих објављен на ВОХ конференцији, пројекат Parental Guidance Considering Developing Media, Утврђивање параметара и коефицијента  социјалне афилијације и аспирације ученика сомборских  школа у погледу професионалне оријентације, и тд. У емисији Радио Сомбора Двориште снимио је преко двадесет прилога на теме породице, школе, образовања и савременог друштва. Објавио је четрнаест научних радова у страним и домаћим научним часописима, зборницима радова научних конференција, међу којима и у часописима од националног значаја (Социјална мисао, Култура, Социолошки годишњак, и тд). Превео је већи број научно-стручних објављених радова из области друштвено-хуманистичких наука, неколико брошура, истраживања и сл. Области интересовања су му социологија културе, методика наставе, филозофија језика, социологија образовања, те филозофија и социологија спорта. Носилац је црног појаса у џудоу, а био је и првак државе. Бави се рекреативним трчањем и учешћем на полумаратонским тркама, и један је од оснивача и председник Атлетско рекреативног клуба Сомаратон. Написао је једну збирку лирских песама. Осам година је запослен као наставник енглеског језика, радио и у средњим школама, а у последњих пет година запослен на неодређено време у једној основној школи. Живи и станује у Сомбору, ожењен је са супругом Маријом и имају шестогодишњег сина Константина.